کوچه باغ خاطره

پایـــی نمانــــده تا بـه خیابـان بیاورم

دستی زدرد،تـا به گــــــریبـان بیاورم

در کوچه باغ خاطره ها در عبور باد

یک مشـت خاطـرات پــریشـان بیاورم

درسوت وکور خلوت تـــردیـد باغــچه

پائیـــــز را بــرای تــو مهـمـان بیاورم

در قحط سال عاطفه حتـی کسی نگفت

برسفــره هـای خالی تان نـــان بیاورم

آئیـــنه ای وآه.. که دیـــگر نمانده است

یک ذره عشق تا به تو ایمــــان بیاورم

در انتهـــای کوچه ی شعــــــرم نیامدی

تا این غــــــــزل بنام تـــو یایان بیاورم

/ 0 نظر / 8 بازدید